Polskie zawodniczki zaproszone na President Cup 2009!
Polskie zawodniczki zaproszone na President Cup 2009! Drukuj

Logo zawodówBeata Dzikowska na Cyrylu oraz Kamila Kart  na Cercie reprezentuj?ce KJ Champion ?ód? planuj? start w tegorocznej edycji zawodów President Cup. Konkurs o Puchar  Prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozgrywany na 160 km nale?y do najbardziej presti?owych imprez w sezonie rajdowym rozgrywanym na Bliskim Wschodzie.

 

Oprócz zawodników z regionu na li?cie startowej mo?na spodziewa? si? gwiazd z ca?ego ?wiata zaproszonych do udzia?u w tym konkursie przez organizatorów, w zwi?zku z tym zaproszenie dla naszych zawodniczek to niew?tpliwa nobilitacja.

W zesz?orocznym President Cup zwyci??y? Szejk Hamdan bin Mohamed Al Maktoum dosiadaj?cy australijskiej hodowli wa?achu czystej krwi Kaysand Farrazah (1996, Arfaja Farraj - Nadaara po Clifton Park Naadar). Zwyci?ska para osi?gn??a ?redni? pr?dko?? 23,27 km/h, przesuwaj?c si? co p?tle na wy?sze miejsce. W sumie konkurs uko?czy?y 22 pary, a a? 65 (!) zosta?o wyeliminowanych.

Na zawodach President Cup cz?sto padaj? rekordy ?wiata na 160 km. Co ciekawe, koniem, do którego d?ugo nale?a? rekord pr?dko?ci na dystansie 160 km by?a klacz Ro Fabiola, o przesyconym polskimi przodkami rodowodzie. Klacz ta w 2005 roku wygra?a Presidents Cup w rekordowym wówczas czasie 7 godzin i 2 minuty (tempo nieco ponad 22 km/h). W 2004 roku w tych samych zawodach triumfowa? jej pó?-brat RO Super, a sama RO Fabiola by?a trzecia. Oba te konie s? potomkami wyhodowanego w SK Micha?ów ogiera Wagram (1998, Tallin – Wendeta po Palas), który zosta? sprzedany do Argentyny, gdzie jest u?ywany w stadninie Haras Los Estribos.

Cert i Cyryl pol?c? do ZEA Na pocz?tku lutego. Start nast?pi 14 lutego. ?yczymy powodzenia!  

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 08 stycznia 2009