Nowe przepisy Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej
Nowe przepisy Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej Drukuj

Logo FEIW dziale Przepisy - Przepisy FEI umie?cili?my wszystkie dokumenty dost?pne na witrynie internetowej Mi?dzynarodowej Federacjie Je?dzieckiej (FEI). Oprócz 7 edycji przepisów mi?dzynarodowych dost?pne s? m.in. regulacje przej?ciowe na sezon 2009 dotycz?ce kwalifikacji do Mistrzostw ?wiata Juniorów i M?odych Je?d?ców 2009, które odb?d? si? w Babolnej na W?grzech i do Otwartych Mistrzostw Europy Seniorów 2009, które odb?d? si? w Asy?u we W?oszech, a tak?e przej?ciowe zasady kwalifikacji je?d?ców i koni do zawodów CEI.  Ciekawym dokumentem s? na nowo zdefiniowane przyczyny eliminacji wraz z obowi?zuj?cymi skrótami.

Przepisy FEI

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 10 stycznia 2009