Zawody w Zakrzowie odwo?ane!
Zawody w Zakrzowie odwo?ane! Drukuj

Komunikat zarz?du LKJ Lewada Zakrzw: "W imieniu Zarz?du Ludowego Klubu Je?dzieckiego "Lewada" informujemy, ?e z powodu intensywnych opadw deszczu oraz z?ych warunkw na trasie rajdu, bior?c pod uwag? przede wszystkim dobro koni oraz bezpiecze?stwo zawodnikw zmuszeni jeste?my zrezygnowa? z organizacji Mi?dzynarodowych i Krajowych Zawodw w Sportowych Rajdach Konnych, ktre mia?y si? odby? w dniach 18-21 wrze?nia 2014. W zwi?zku z napi?tym kalendarzem imprez Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej oraz naszego klubu, podj?li?my decyzj? o rezygnacji z organizacji zawodw w tym roku. Jest ona dla nas tym bardziej przykra, ?e do udzia?u w zawodach zg?osi?o si? siedemdziesi?t trzy pary z o?miu krajw."

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 11 września 2014