Drukuj
zamekkkliczkow mMamy ogromny zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do udzia?u w zawodach w sportowych rajdach konnych organizowanych po raz pierwszy na Zamku Kliczków oraz po raz pierwszy na Dolnym ?l?sku. Trasy naszych rajdów przebiegaj? wy??cznie przez Bory Dolno?l?skie, stanowi?ce najwi?kszy i najatrakcyjniejszy pod wieloma wzgl?dami kompleks le?ny w Polsce. Gwarantujemy Pa?stwu znakomite pod?o?e piaszczyste i trawiaste z niewielkimi ró?nicami wzniesie? i mo?liwosci? tworzenia dowolnych p?tli, bez konieczno?ci przecinania asfaltowych dróg publicznych. Bory Dolno?l?skie kryj? w sobie siatk? ponad 200 km szlaków konnych i tym samym stanowi? idealne miejsce do wspó?zawodnictwa w tej pi?knej dyscyplinie. Mamy poparcie naszego Pana nadle?niczego, który jest przyja?nie nastawiony do sportów konnych.
Zapewnimy Pa?stwu niezapomnian? sceneri? z historycznym Zamkiem w tle w zamian za pomoc w zdobywaniu do?wiadczenia w roli organizatora SRK. Ju? w tym roku uda?o si? zapewni? nagrody finansowe oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przy okazji tych zawodów odb?dzie si? wiele imprez towarzysz?cych. Jednak przede wszystkim pragniemy powróci? do "starej szko?y" i przywo?a? rajdow? atmosfer? z dawnych lat oraz zwyczaj integracji przy ognisku.
Mamy nadziej?, i? wraz z nami zapisz? Pa?stwo pierwsz? stron? w ksi?dze sportowych rajdów konnych na Dolnym ?l?sku oraz przyczyni? si? Pa?stwo do wpisania si? naszych zawodów na sta?e do kalendarza rajdowego. Chcieliby?my corocznie zwi?ksza? rang? naszej imprezy sportowej a tym samym stworzy? mo?liwo?? rozowju dyscypliny w naszym kraju i umo?liwi? Pa?stwu wspó?zawodnictwo na ?wiatowym poziomie na ojczystej ziemi. Zatem zapraszamy serdecznie, rodzinna atmosfera oraz rywalizacja fair play gwarantowane. Do mi?ego zobaczenia.

Organizatorzy
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    niedziela, 01 lipca 2018