Seminarium Belidny Hitzler
Seminarium Belidny Hitzler Drukuj
W zwi?zku z licznymi pytaniami informujemy, ?e seminarium szkoleniowe Belindy Hitzler, które odb?dzie si? na Konferencji Rajdowej w Ku?ni Nowowiejskiej, b?dzie t?umaczone na j?zyk polski. Zapraszamy wszystkie osoby, które interesuj? si? rajdami – nie tylko te, które ju? rozpocz??y starty, ale tak?e te planuj?ce dopiero sw? przygod? z t? dyscyplin?. Udzia? w konferencji jest bezp?atny. Prelegentka podzieli si? ze s?uchaczami swoimi do?wiadczeniami zwi?zanymi z takimi tematami jak: wybór konia do rajdów, trening konia rajdowego, ?ywienie i suplementacja, opieka w czasie codziennego treningu oraz zawodów. Wyk?ad b?dzie trwa? oko?o 4 godzin. Po jego zako?czeniu b?dzie czas na zadawanie pyta? oraz dyskusj?.
Belidna Hitzler to utytu?owana zawodniczka z Niemiec. W 2008 roku wygra?a mistrzostwa swojego kraju na koniu Shagar 5, któremu przyznano nagrod? Best Condition. W sezonie 2009 para ta zaj??a 10 miejsce na Otwartych Mistrzostwach Europy w Asy?u, we W?oszech.
Kariera sportowa zawodniczki>
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 19 stycznia 2010