Informacje w KR: Porpozycje zmian w Regulaminie Dyscypliny
Informacje w KR: Porpozycje zmian w Regulaminie Dyscypliny Drukuj

PZJNowa edycja przepisów mi?dzynarodowych wprowadza wiele zmian i nowych regulacji  dotycz?cych zasad rozgrywania zawodów. Zmiany te zostan? równie?  wprowadzone do przepisów polskich.  Nowa klasyfikacja dystansów gwiazdkowych wymusza  zmiany w zasadach rozgrywania klas ni?szych (P, wprowadzenie N). Zmian wymagaj? równie? zasady kwalifikacji je?d?ców do poszczególnych klas konkursów oraz warunki startów koni.

 

W zwi?zku z tym Komisja Rajdów PZJ proponuje nast?puj?ce zmiany w Artykule 5. "Klasy Konkursów - warunki rozgrywania":

 • pkt. 3 Klasa P zmiana dystansu na 50 - 65 km;
 • wprowadzenie klasy N - dystans 80 - 90 km, tempo 12 - 16 km/h; dwie opcje zwyci?stwa 1. czas zamykany jest na bramce ko?cowej, a nie na mecie 2. czas zamykany jest na mecie i w przypadku koni, które pokona?y dystans w tym samym tempie i zmie?ci?y si? w normie liczy si? czas wej?cia na bramk? weterynaryjn?; Maksymalne tempo w tej klasie oraz jej dystans niejako narzuca Artyku? 816 przepisów FEI, stanowi?cy o kwalifikacji je?d?ców i koni do konkursów CEI;
 • konkursy 1*, 2*, 3* tak jak w nowych przepisach FEI (dystanse, wiek koni itd.);

Proponujemy równie? zmian? Artyku?u 3. "Warunki uzyskania licencji zawodnika" i dostosowanie go do nowych zasad FEI (Artyku? 816 przepisów FEI):

 • licencja W uprawnia do startu w konkursach klas LL, L, P
 • uko?czenie 2 x klasy P daje prawo startu w klasie N
 • uko?czenie 2 x klasy N daje prawo staru w klasie 1*
 • norma kwalifikacyjna do konkursów 1* musi by? zrobiona w ci?gu 24 miesi?cy
 • uko?czenie klasy 1* daje prawo startu w klasie 2*
 • uko?czenie klasy 2* daje prawo startu w klasie 3*
 • zagrania dla zawodników wa?ne s? do?ywotnio

Analogiczne zmiany proponujemy w Artykule 4. "Warunki startów koni", równie? dostosowuj?c go do przepisów FEI (Artyku? 816 przepisów FEI):

 • licencja WZJ/PZJ uprawnia do startu w konkursach klas LL, L, P
 • uko?czenie 2 x klasy P daje prawo startu w klasie N
 • uko?czenie 2 x klasy N daje prawo startu w klasie 1*
 • norma kwalifikacyjna do konkursów 1* musi by? zrobiona w ci?gu 24 miesi?cy
 • uko?czenie klasy 1* daje prawo startu w klasie 2*
 • uko?czenie klasy 2* daje prawo startu w klasie 3*
 • dla koni 6 letnich i starszych startuj?cych pod zawodnikami zagranymi minimum do klasy 2* mo?liwo?? rozpocz?cia kariery od klasy N i zagranie si? do klasy 1* po przez trzykrotne uko?czenie klasy N
 • zagrania dla koni wa?ne s? przez 24 miesi?ce

Ostateczne decyzje w sprawie zmian w Regulaminie Dyscypliny oraz Przepisach zapadn? po Konferencji Dyscypliny, planowanej na 21 lutego.

Dla u?atwienia analiz podajemy linki do:

Regulaminu Dyscypliny z roku 2008

poprzedniej wersji Przepisów Dyscypliny

oraz

Endurance rules 2009 (Przepisy FEI 2009) - t?umaczenie na j?zyk polski

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 27 stycznia 2009