MP, CEI, ZO Ku?nia Nowowiejska - refleksja po zawodach
MP, CEI, ZO Ku?nia Nowowiejska - refleksja po zawodach Drukuj
Ku?nia Nowowiejska drugi rok z rz?du przywita?a u siebie rajdowców. Po raz drugi to spotkanie mo?na uzna? za udane. Zarówno od strony organizacyjnej, jak i sportowej.
Organizatorzy przygotowali a? 9 konkursów roz?o?onych na 3 dni. Ta mnogo?? dystansów, które rozk?ada?y si? na kilka dni to zapewne jedna z g?ównych przyczyn, dzi?ki którym lista zg?oszonych koni do wszystkich konkursów przekroczy?a w pewnym momencie 85. Ostatecznie we wszystkich konkursach wzi??o udzia? ponad 65 koni, co i tak ?mia?o mo?na uzna? za dobry wynik, szczególnie w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to liczba ta nie przekroczy?a nawet 40. Wa?ne jest, ?e szczególnie klasy krótkie z limitem pr?dko?ci dla pocz?tkuj?cych je?d?ców oraz koni cieszy?y si? tak? popularno?ci?. 7 koni w klasie L, 9 w klasie N oraz 15 w klasie P to liczby coraz bardziej zbli?aj?ce si? do dobrego poziomu. Równie? sam poziom sportowy tych klas mo?na uzna? za co najmniej zadowalaj?cy. Wyniki klasy P s? wr?cz imponuj?ce. Praktycznie wszystkie 10 koni, które uko?czy?y ten dystans osi?gn??o dobry wyniki punktowy. Tylko dwa konie straci?y punkty za ruch, wszystkie dosta?y „maksa” za odwodnienie i tylko niektóre troch? wolniej wchodzi?y na bramk?. Niestety zdecydowana wi?kszo?? uczestników tej klasy przejecha?a pierwsz? p?tle za szybko (limit pr?dko?ci wynosi 16 km/h) i w zwi?zku z tym zawodnicy musieli kr??y? przed met? w oczekiwaniu na odpowiedni? godzin?. B?d?my szczerzy: nie by? to ?adny obrazek. Nie chcia? bym osobi?cie widzie? takich scen na Mistrzostwach Polski M?odych Koni  i zastanawiam si? czy na tych w?a?nie zawodach nie powinno si?  wprowadzi? obowi?zku przejechania ostatnich np. 300 m p?tli minimum k?usem lub galopem. Rzucam ten pomys? w eter i prosz? o komentarze na naszym forum.
Doskona?ym natomiast pomys?em wed?ug mnie by?a amatorska klasa LL, która daje mo?liwo?? spróbowania rajdów bez odznaki, licencji, klasy itp. Wzi?? w niej udzia? sam Jacek Wargalla - w?a?ciciel o?rodka w ku?ni – który tym samym pokaza?, ?e rajdy przez troch? mniejsze „r” mog? by? dobr? zabaw? nawet dla je?d?ców i koni uprawiaj?cych na co dzie? inne dyscypliny sportu.
Klasy gwiazdkowe by?y troszk? gorzej obsadzone. Odpowiednio 8 koni na 80 km, 9 n a 120 km i 7 na 160 km to w miar? przyzwoite wyniki, ale mo?na by?o liczy? na dwucyfrowe liczby, szczególnie w klasie 1*. Bardzo du?ym problemem jest  natomiast brak polskich par w konkursie CEIJY1* oraz start tylko jednej CEIJY2* dla juniorów i m?odych je?d?ców. Niestety  uniemo?liwi?o to rozegranie Mistrzostw Polski dla tej po??czonej kategorii wiekowej.  Wed?ug mnie to du?y problem, który stoi do rozwi?zania przed Polskim Zwi?zkiem Je?dzieckim. Na szybko przyszed? mi pomys? dofinansowania przez PZJ startów wszystkich juniorów i m?odych je?d?ców po przez op?at? wpisowego do konkursów gwiazdkowych na zawodach ogólnopolskich oraz mi?dzynarodowych.
Je?eli chodzi o starty naszych par w konkursach gwiazdkowych to nale?y by? zadowolony. Mo?na rzec: ma?o, ale dobrze. W konkursie CEI1* na wyró?nienie zas?uguje dobre tempo i szybkie wej?cia Ferro, którego dosiada?a Dorota Krzywicka. W konkursie CEI2* cieszy przede wszystkim dobra forma Kamili Kart i Certa, w kontek?cie startu tej pary w zbli?aj?cych si? Mistrzostwach Europy. Równie? Agata Kara?kiewicz i Winograd wypadli bardzo dobrze i mam nadziej?, ?e t? form? poka?? tak?e w dalszej cz??ci sezonu, równie? na 160 km.
Sam konkurs CEI3* 160 km i jubileuszowe, XX Mistrzostwa Polski wywo?a? u mnie mieszane wra?enia. Pocz?tek by? obiecuj?cy, po pierwszej p?tli tempo wszystkich polskich par wynosi?o prawie 16 km/h, a wszystkie polskie konie wesz?y na pierwsz? bramk? poni?ej dwóch minut (brawo!). Niestety potem by?o ju? gorzej, tempo spad?o, dwie polskie pary zosta?y wyeliminowane z powodu kulawizny i niestety trzeba przyzna?, ?e nikt by si? nie zdziwi?, gdyby pud?o MP by?o jeszcze bardziej niekompletne. Du?e brawa nale?? si? Kamili Tobiasz i jej Mu-Zahrat. Ich wcze?niejsze starty to przeplatanka lepszych i gorszych wyników, „Zahratka” miewa?a problemy ze schodzeniem z t?tna, a tym razem na bramki wchodzi?a bardzo dobrze. Bardzo jej w tym swoj? obecno?ci? pomaga? Ester - jej starszy brat po fachu, który razem z Marcinem Tobiaszem wywalczy? ju? czwarty medal Mistrzostw Polski.  Konkurs ten na pewno wygl?da? by zupe?nie inaczej gdyby na zawody dojecha?a „królewska” ekipa z Bahrajnu. Do jej przyjazdu by?o ju? naprawd? blisko. Mo?e uda si? za rok.
Mimo, ?e s?dziów i osób oficjalnych by?o sporo, to nie przeszkodzi?o to w sprawnej obs?udze zawodów. Tym razem powiedzenie „gdzie kucharek sze?? tam nie ma co je??”  nie sprawdzi?o si?. Zawodnicy po ka?dej p?tli wiedzieli na którym s? miejscu i jakie maj? tempo, wyniki te? by?y publikowane na bie??co na zawodach, nawet wyniki punktowe klasy LL, L oraz P zosta?y bardzo szybko og?oszone. Brakowa?o mi tylko sprawnego spikera i o tym koniecznie trzeba pomy?le? w przysz?ym roku. O przebiegu konkursów i aktualnej sytuacji musz? wiedzie? ju? nie tylko zawodnicy. Czas te? wróci? to relacji on-line w Internecie na naszej stronie.
Delegat Techniczny  zawodów Carol Bounting  z Wielkiej Brytanii by?a zachwycona infrastruktur? o?rodka oraz ciekawymi p?tlami wiod?cymi przez Bolimowski Park Krajobrazowy. Mówi?a wprost, ?e Ku?nia Nowowiejska to  miejsce mog?ce aspirowa? do organizacji Mistrzostw Europy. Uwa?am, ?e jest to realne, szczególnie przy nastawieniu kierownika o?rodka w Ku?ni Nowowiejskiej Piotra Federa, który pij?c ze mn? po?egnaln? kaw? w niedziel? my?la? ju? o tym co mo?na poprawi? w organizacji przysz?orocznych zawodów. Czyli do zobaczenia w Ku?ni za rok!
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    Ĺ›roda, 29 lipca 2009