MO, ZR, ZA Zabajka - relacja oraz wyniki
MO, ZR, ZA Zabajka - relacja oraz wyniki Drukuj

W dniach 26-27 wrze?nia odby?y si? zorganizowane przez nasz klub – UKJ Rumak Mi?ocin, na terenie zaprzyja?nionego klubu LKJ Zabajka , Otwarte Mistrzostwa Okr?gu w Konnych Rajdach D?ugodystansowych, Zawody Regionalne oraz Zawody Amatorskie.

Do przegl?du stan??o 29 par i wszystkie zosta?y zakwalifikowane do startu. Przewodnicz?cy Komisji Weterynaryjnej dr Jacek Ka?ka chwali? wszystkich za profesjonalizm przygotowania i prezentacj? koni.

Niedzielne starty rozpocz??y najd?u?sze konkursy (80km) N i 1* o godz. 6.00. Wi?kszo?? zawodników podziwia?a na trasie, w?ród porannych mgie?, pi?kny wschód s?o?ca. Jak wszyscy zgodnie twierdzili to by?a jedna z nielicznych chwil w ?yciu kiedy cz?owiek ?a?uje, ?e nie ma aparatu fotograficznego. Potem równie? pojawi?y si? rozterki czy jecha?, czy zbiera? grzyby, czy poopala? si? podziwiaj?c widoki z?otej jesieni . Bo trasa wytyczona by?a praktycznie w ca?o?ci le?nymi duktami.

Dzie? sprzyja? koniom, lekki wiaterek, temperatura 16-24 stopnie, pod?o?e mi?kkie, trasa dobrze oznaczona, woda na polu serwisowym ze studni g??binowych, zawodnicy bardzo m?drzy i rozs?dni na trasie, nic tylko biec przed siebie. Wszystko to z?o?y?o si? na b?yskawiczne, praktycznie z marszu, wej?cia na bramk? i bardzo dobre parametry. Nie pami?tam rajdów, w których przy tak du?ej ilo?ci startuj?cych nie by?o ?adnej eliminacji. Bardzo nas to wszystkich cieszy bo wida?, ?e poziom ro?nie z roku na rok.

A co do ostatecznych wyników to z prawdziwa przyjemno?ci? informuj?, ?e UKJ RUMAK Mistrzem jest!.

Pozdrawiam Wszystkie konie je?d?ców i luzaków, dzi?kuj? Komisji Weterynaryjnej i S?dziowskiej , Prezesowi LKJ Zabajka Romanowi Or?ziakowi, wszystkim kibicom i sympatykom rajdów.

 

Wyniki:

ZR 1*

ZR - N

ZR - P

ZR - L

ZR - LL

ZA - LL

Wpisany przez Grzegorz Le?    czwartek, 01 paĆșdziernika 2009