Mistrzostwa w sezonie 2009
Mistrzostwa w sezonie 2009 Drukuj

ME 2009 - Asy?W rajdowym sezonie 2009 czekaj? nas trzy g?ówne imprezy rangi mistrzowskiej. Seniorzy b?d? rywalizowa? w Otwartych Mistrzostwach Europy, które zostan? rozegrane w Asy?u we W?oszech 29 wrze?nia na dystansie 160 km. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy (do 21 lat) spotkaj? si? na Mistrzostwach ?wiata w Babolnej na W?grzech 6 wrze?nia i b?d? rywalizowa? na dystansie 120 km. Z kolei M?ode Konie tak jak w poprzednich latach zmierz? si? w Compiegne we Francji 21 sierpnia, dla koni 7 - letnich przewidziano dystans 120 km, a dla koni 8 - letnich 140 km.

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy rozgrywane s? co dwa lata, naprzemiennie z Mistrzostwami ?wiata. Od kilku lat ME rozgrywane s? w formule otwartej dla zawodników z pozosta?ych kontynentów, co w praktyce umo?liwia po prostu start zawodnikom z Bliskiego Wschodu. Prowadzone s? cztery oddzielne klasyfikacje: indywidualna oraz dru?ynowa w formule otwartej dla wszystkich startuj?cych zawodników, a tak?e klasyfikacja indywidualna i dru?ynowa dla zawodników z Europy.

Poprzednie ME zosta?y rozegrane w 2007 roku w Barroca d'Alva w Portugalii. Polacy nie wzi?li w nich udzia?u. W otwartej klasyfikacji indywidualnej triumfowa? Mubarak Khalifa bin Shafaya ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na koniu Zakah Zahara, który pó?niej straci? z?oty medal z powodu pozytywnego wyniku badania dopingowego konia. Po weryfikacji wyników na podium stan?li sami Europejczycy. Z?oto przypad?o francuskiej parze Jean Philippe Frances - Hanaba Du Bois (tempo 19,077 km/h). Srebro wywalczy? Hiszpan Juame Punti Dachs na koniu Elvis Hab (tempo 19,074 km/h). Br?z natomiast zdoby?a Hiszpanka Maria Alvarez Ponton na koniu Nobby, która prywatnie jest ?on? srebrnego medalisty. Co ciekawe para ta w tegorocznych Mistrzostwach ?wiata rozegranych w Malezji zaj??a pierwsze miejsce.  Nagrod? Best Condition przyznano klaczy Hanaba Du Bois.  Dru?ynowo natomiast zwyci??y?a ekipa Francji, druga by?a dru?yna Bahrainu, a trzecia Hiszpanii. W klasyfikacji "europejskiej" trzecie miejsce przypad?o ekipie Szwajcarii.

Tegoroczne ME zostan? rozegrane w Asy?u - w?oskim mie?cie le??cym na po?udniowy wschód od Perugii. Z powodu górzystego ukszta?towania terenu nale?y spodziewa? si?, ?e b?d? ta trudne i wymagaj?ce zawody. Potwierdzi? to rozegrany tam w czerwcu zesz?ego roku w ramach zawodów CEI konkurs na 160 km, który z 47 startuj?cych par uko?czy?o tylko 18. Zwyci??y?a w nim reprezentantka gospodarzy Simona Garatti na koniu Z'Tadore Al Maury w tempie 15,231 km/h. 14 miejsce w tym konkursie zaj??a Beata Dzikowska na Cyrylu z KJ Champion ?ód? (tempo 12,795 km/h). Druga z Polek -  Olga Ciesielska dosiadaj?ca Shanokka nie uko?czy?a dystansu w powodu kulawizny konia.


Mistrzostwa ?wiata Juniorów i M?odych Je?d?ców

Mistrzostwa ?wiata Juniorów i M?odych Je?d?ców podobnie jak M? i ME dla seniorów rozgrywane s? cyklicznie co dwa lata na przemian z Mistrzostwami Europy na dystansie 120 km. Poprzednie m?odzie?owe M? odby?y si?  w Argentynie bez udzia?u polskich zawodników. W ogóle w historii tych zawodów m?odzi zawodnicy z Polski wystartowali tylko raz. W 2003 roku w M? w Pratoni del Vivaro we W?oszech wzi??a udzia? reprezentacja w sk?adzie O.Ciesielska - Astonia, M.Najda - Elban oraz M.Wichrowski - Wiatrak, niestety ?adna z naszych par nie uko?czy?a dystansu.

W poprzednich M? triumfowa?a amazonka z Urugwaju Manuela Antonaccio na koniu Metiche (tempo 22,303 km/h), drugi by? równie? reprezentant Urugwaju Ignacio Ospitaleche dosiadaj?cy konia EO Dubut (tempo 21,295 km/h), trzecie miejsce wywalczy? Abdullah bin Faisal Al Qasimi na koniu Kalkadoon Kampala (tempo 20,953 km/h), który zdoby? nagrod? Best Condition. Dru?ynowo z?oto zdoby?a ekipa Urugwaju, druga by?a dru?yna Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a trzecia Brazylii.

Tegoroczne Mistrzostwa ?wiata Juniorów i M?odych Je?d?ców po 4 latach wracaj? do Europy (te w 2005 odby?y si? w Bahrainie) i zostan? rozegrane w Babolnej na W?grzech. Miejscowo?? ta s?ynie z mieszcz?cej si? tam stadniny koni m.in. czystej krwi arabskiej oraz rasy shagya. Z tej stadniny pochodzi ko? shagya Hungares (jego oryginalne imi? brzmi Siglavy Bagdady VIII - 1), na którym Hiszpan Miguel Vila Ubach wygra? Mistrzostwa ?wiata Seniorów 2006 r w Akwizgranie w Niemczech. W Babolnej co roku rozgrywane s? zawody mi?dzynarodowe w których regularnie od kilku lat z dobrym skutkiem startuj? zawodnicy z Polski. Przed rokiem 4 na 120 km by?a Kamila Kart na Cercie (tempo 15,67 km/h), a Artur Landau na  koniu Cricket Du Pucher zaj?? równie? 4 miejsce na 80 km (tempo 18,73 km/h).     


Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni

Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni od samego pocz?tku czyli do 2005 roku rozgrywane s? w podparyskim Compiegne we Francji. Pocz?tkowo rozgrywane by?y razem dla koni 7 i 8 - letnich na dystansie  120 km. Przed rokiem podzielone je na dwie kategorie i tak konie 7 - letnie rywalizowa?y na 120 km, a 8 - letnie na 140 km. W tym roku ma by? tak samo. Impreza ta staje si? z roku na rok co raz bardziej popularna i co raz bardziej zyskuje na znaczeniu. Jak dotychczas polskie konie pod zawodnikami z Polski startowa?y w roku 2005 (Gont - uko?czy?) oraz 2007 (Ashmin - uko?czy?, Efendi oraz Mu - Zahrat - oba eliminacja). Co ciekawe zarówno Gont jak i Ashmin po swoich startach w M? zosta?y sprzedane za granice.   

Je?eli chodzi o start polskich zawodników na zawodach rangi mistrzowskiej w tym roku to najbli?ej wyjazdu na ME s? Beata Dzikowska z Cyrylem oraz aktualna Mistrzyni Polski Kamila Kart z Certem. Obie te pary uko?czy?y w zesz?ym roku 160 km co daje im kwalifikacj? na te zawody. Na M?JiMJ na razie ?adna polska para nie ma zagrywki, ale jest jeszcze troch? czasu ?eby to zmieni? (czyli uko?czy? 120 km w minimum 10 godzin) i mo?na mie? nadziej?, ?e jednej lub dwóm parom to si? uda. Na M?MK nie ma  specjalnych kwalifikacji poza spe?nieniem wymogów dotycz?cych kwalifikacji na zawody CEI z nowych przepisów FEI obowi?zuj?cych od tego roku (a dok?adnie z dokumentu "Transitional Procedures 2008/9"), które jednak znacznie utrudniaj? mo?liwo?? startu w porównaniu z latami poprzednimi. W zwi?zku z tym trudno teraz wyrokowa? czy i ile par z Polski wystartuje ma tych zawodach w tym roku.     

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 12 stycznia 2009