Konferencja Rajdowa 2012 - relacja
Konferencja Rajdowa 2012 - relacja Drukuj

Wczoraj, 14 stycznia 2012 roku, w Klubie Je?dzieckim Champion w Ciosnach odby?a si? doroczna konferencja szkoleniowo-organizacyjna dyscypliny sportowych rajdów konnych. W mi?ej atmosferze spotka?o si? ok. 40 osób.

Sesja szkoleniowa sk?ada?a si? trzech prelekcji. W pierwszym wyk?adzie Ewa Szarska omówi?a wspó?czesne sposoby monitoringu treningu konia oraz analizy jego formy przy wykorzystaniu bada? krwi, monitorów pracy serca oraz testów wysi?kowych. Jako kolejny wyst?pi? Maciej Kacprzyk, który przedstawi analiz? wp?ywu kariery wy?cigowej koni czystej krwi arabskiej na ich pó?niejsz? karier? w rajdach oraz omówi elementy charakteryzuj?ce karier? wy?cigow? na które nale?y zwraca? uwag? przy wyborze konia do rajdów. Na zako?czenie cz??ci szkoleniowej wyst?pi?a Joanna Zarzecka, która wraz z Beat? Dzikowsk?, zaprezentowa?a zasady pracy treningowej z m?odymi ko?mi w Klubie Je?dzieckim Champion.

Cz??? organizacyjn? rozpocz?? Andrzej Bereznowski, przewodnicz?cy Komisji Sportowych Rajdów Konnych PZJ, podsumowuj?c miniony sezon 2011 oraz przedstawiaj?c plany na kolejny rok. Potem odby?a si? dyskusja nad koniecznymi zmianami w Regulaminie Dyscypliny.

Oto najwa?niejsze wnioski z jej przebiegu:

- wprowadzenie obowi?zku poruszania sie k?usem lub galopem na ko?cowym etapie (500 m) p?tli w konkursach klas od LL do N w??cznie;

- wprowadzenie obowi?zku udzia?u co najmniej dwóch zawodników w konkursie jako minimum niezb?dnego do jego rozegrania oraz przeprowadzenia klasyfikacji miejscowej. W przypadkach losowych (np. niedojechanie wcze?niej zg?oszonych zawodników) konkurs mo?e si? odby? z udzia?em jednego zawodnika, ale b?dzie on sklasyfikowany bez zaj?tego miejsca. Wynik ten b?dzie podstaw? kwalifikacji konia oraz je?d?ca ale nie b?dzie liczony do rankingu;

- rozegranie w tym roku Mistrzostw Polski Juniorów i M?odych Je?d?ców na poziomie1* i dystansie ok. 100 km co umo?liwi start w tym konkursie wi?kszej liczbie zawodników;

Dyskutowano równie? nad koniecznymi zmianami w regulaminie obliczania rankingów oraz przysz?o?ci? MPMK. Warto podkre?li?, ?e dyskusja odbywa?a si? spokojnej atmosferze i przyj?te wnioski zosta?y zaakceptowane praktycznie przez wszystkich uczestników. Propozycja zmian w Regulaminie Dyscypliny zaproponowanych na konferencji zostanie przygotowana przez Komisj? Sportowych Rajdów Konnych PZJ i przedstawiona jeszcze w tym tygodniu.

Ogromne podzi?kowania nale?? si? gospodarzom z KJ Champion, Beacie Dzikowskiej oraz Maciejowi Merkanowi, za organizacj? konferencji i serdeczne przyj?cie jej uczestników.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 15 stycznia 2012