ZK, ZA Ru? Ma?a 27 - 29.2011 - wyniki oraz relacja
ZK, ZA Ru? Ma?a 27 - 29.2011 - wyniki oraz relacja Drukuj

Ju? powoli tradycj? staje si?, ?e w przededniu lata, w miejscowo?ci Ru? Ma?a staj? w szranki pary które chc? rywalizowa? o zwyci?stwo w Sportowych Rajdach Konnych. Z roku na rok, do tych par dochodz? nowe, a Ci którzy ju? zadomowili si? w Rusi na dobre ch?tnie wracaj?. Wida? organizatorzy znaj? sekret, który zapewnia sta?y wzrost popularno?ci tego urokliwego miejsca. Ci którzy w zesz?ym roku mieli skwaszone miny, a w tym roku nie przyjechali, mog? tylko ?a?owa?. Gdy? tegoroczne zawody nie mia?y s?abych punktów.

 

Ci którzy jechali, wiedz?, Ci którzy nie byli niech si? dowiedz?, ?e organizator stan?? na wysoko?ci zadania. W odczuciu osób z którymi rozmawia?em, trasa by?a oznakowana idealnie. Na przejazdach z drog?, nad bezpiecze?stwem uczestników, czuwali Stra?acy, którym nale?? si? wielkie podzi?kowania. Dost?pne by?y 3 trasy, dzi?ki którym trasa nie by?a monotonna. Jak wiadomo, Ru? Ma?a jest pi?knie po?o?ona, wiec zawody mia?y te? aspekt krajoznawczy. Trasa ko?czy?a si? odcinkiem stworzonym do finiszów, a zanim je?d?cy wjechali na ostatni? prost? byli ju? dawno w zasi?gu wzroku, tak?e ka?dy móg? zobaczy? finisz.

Je?eli chodzi o wyniki jakie zaj??y poszczególne pary, to w klasie 1* ?wi?ci?a triumf El?bieta Horbowiec na koniu Ghazzallah pokona?a dystans z pr?dko?ci? ?redni? 15,77 km/h tylko o sekund? wyprzedzaj?c Dorot? Krzywick?  na koniu Ferro. Jako trzecia na linie mety wjecha?a Agnieszka Markowska na znanym ogierze El-Vis.

W klasie N pierwsze miejsce zaj??a Alicja Sobieska na koniu Al Aster, a tu? za ni? wjecha?a na met? Katarzyna Bohdanowicz na koniu Workal dystansuj?c Klaudi? Jakubowicz Wojteck? na koniu Maja. na 4 miejscu do mety dotar? Dariusz Aniszewski z koniem Szampan. Czo?ówka klasy P by?a obstawiona rodzinnie, pierwsze miejsce zdoby? Alan Ptach na koniu Fax, przed Ryszardem Ptachem jad?cym na koniu Wi?zka. Trzecie miejsce zaj??a Patrycja Bereznowska na koniu Bazalt. Klasa L zako?czy?a si? zwyci?stwem Beaty Szlezyngier Jagielskiej na koniu Biznes, która wyprzedzi?a Mart? Jaroszewsk?, na koniu Brendy, praz Katarzyn? Kot na Nad?afie.

Kolej? niespodzianka by?a ilo?c koni w zawodach towarzyskich. Na dystansie 19.1 km wygra?a Paszkowska Ilona, z liczb? punktów 18,68. Tu? za ni? uplasowa? si? Kacprzak Krzysztof wraz z Gospodarczyk Kacprzak Magdalen?. Na dystansie 12,1 km wygra?a Radwa?ska Aleksandra na koniu Suzi przez Cejman Rafa?em (Iskra) i Wiktori? Matusiak (Santi). Organizator przygotowa? jeszcze nagrod? dla Najm?odszego uczestnika zawodów, Nagrod? t? odebra? Franciszek Sanecki który pokona? dystans 12,1km na koniu Szarif. Tako oto przedstawiaj? si? wyniki w telegraficznym skrócie. zawody si? zako?czy?y a mi nie pozostaje nic innego zaprosi? Pa?stwa na kolejne zawody ju? za rok...

Du?e podzi?kowania nale?? si? organizatorom za ogrom prac w?o?onych oraz za po?wi?cenie olbrzymiej ilo?ci czasu na dopi?cie wszystkiego na ostatni guzik.

ZK, ZA Ru? Ma?a 27 - 29.2011 - wyniki pdf 422.26 KB

Wpisany przez ?ukasz Dutkowski    niedziela, 29 maja 2011