ZK Supra?l 19 - 21.08.2011 r. - wyniki, relacja, zdj?cia
ZK Supra?l 19 - 21.08.2011 r. - wyniki, relacja, zdj?cia Drukuj
Supra?l 2011

W dniach 19 - 21.08.2011r na terenie MKS Sprz??la Sura?l zosta?y rozegrane Zawody Krajowe w Sportowych Rajdach Konnych. Rozegrano konkursy klas 1*, N, P oraz L. Zapraszamy do zapoznania si? z wynikami, relacj? oraz galeri? zdj?? z tej imprezy.

Rajdowy debiut "Sprz??li" - relacja Andrzeja Sancekiego

Wiedziony ciekawo?ci? nowych ludzi i miejsc tym razem zawioz?em konia do Supra?la, tyle razy zostawianego z boku po drodze do Gieniuszy.Tam M?odzie?owy Klub Sportowy ,,Sprz??la'' zorganizowa? w dniach od 19 do 21 sierpnia 2011 roku pierwsze swoje zawody rajdowe.

Od wjazdu na teren klubu nie ma w?tpliwo?ci, ?e rzeczywi?cie jest to klub m?odzie?owy. Du?o, du?o m?odych i bardzo m?odych ludzi zaj?tych krz?taniem przy koniach i sprawach klubowych. Przybywaj?cy niemal natychmiast spotyka si? z ?yczliwym zainteresowaniem i checi? udzielenia wszelkiej potrzebnej mu pomocy.

Z pomocy skorzysta?em pozostawiaj?c w sobot? konia pod opiek? klubowiczek, a, nie sam uda?em si? na zwiedzanie Podlasia- na co zawsze na zawodach brakuje czasu. Raz jeszcze serdecznie dziekuj? !

Klub jest na dorobku i warunki ma skromne, ale najzupe?niej wystarczaj?ce do zorganizowania zawodw rajdowych. Na 22 startuj?ce pary sporo by?o- jak na debiut organizatora- par przyjezdnych (patrz wyniki ).

Poza przemi?ymi klubowiczami atutem ,,Sprz??li'' nie do przecenienia jest urok miejsca i pi?kna trasa zawodw. Walor krajobrazowy nie jest jedynym zreszt?. Trasa jest  bardzo urozmaicona. Prowadzi przez ?cie?ki Puszczy Kryszy?skiej i nieutwardzone drogi mi?dzy puszcza?skimi wioskami. ?agodne, do?? d?ugie podjazdy i zjazdy, odcinki kr?te ale i sporo prostych, bardzo dobre dla koni pod?o?e pozwalaj?ce sprawdzi? przygotowanie konia i je?li kto? chce pojecha? szybko to mo?e. ?wiadczy o tym doskonale przyk?ad zwyci?zcy klasy L, ktry podobno przyjecha? przed met? 40 minut przed minimalnym czasem przyjazdu. (31,6km). Przy tym trasa dobrze oznakowana.

Tak?e ni?ej podpisany mimo woli zrobi? test pr?dko?ciowy. Na trasie bowiem moja Limba przypad?a do gustu jakiemu? zimnokrwistemu kuzynowi, ktry wyzwoliwszy si? z ogrodzonego pastwiska pop?dzi? za nami. Nie maj?c mo?liwo?ci sprawdzenia p?ci owego kuzyna wola?em nie sprawdza? czy aby jego zimna krew przypadkiem na widok Limby nie zawrza?a i ratowa?em sie galopem na tyle szybkim i d?ugo trwaj?cym ( a zimnokrwisty gna? za nami), ?e szanse na szybkie schodzenie Limby z t?tna zosta?y zaprzepaszczone.

Nie mniej wa?ne od opisanych ju? zalet trasy przgotowanej przez ,, Sprz??l?'' jest to, ?e jest to trasa bardzo bezpieczna. Nie ma przej?? ani te? jazdy po ucz?szczanych drogach twardych. Te mi?dzy puszcza?skimi wsiami wolne by?y od ruchu samochodw. Sporadycznie spotykane pojazdy porusza?y si? tak wolno, ?e spotkania z nimi nie stwarza?y zagro?e?.

Odleg?y od stajni o oko?o 4 kilometry (do 10 minut jazdy samochodem) Supra?l oferuje du?y wybr kwater o przyzwoitym standardzie i za przyzwoit? cen?.Z wy?ywieniem te? nie ma k?opotw. Na terenie zawodw mo?na by?o zje?? ?niadanie (zjad?em) i zamwi? obiad.

W Supra?lu za?, poza staropolsk? pizz?, kebabem, hot- dogiem i hamburgerem, du?y wybr potraw kuchni podlaskiej. Te ostatnie bardzo smaczne.Poza noclegiem i wy?ywieniem mo?na, a nawet trzeba zobaczy?  w Supra?lu klasztor Bazylianw z obronn? cerkwi? i muzeum  ikon. To program minimum.

Je?li ,,Sprz??la'' w przysz?ym roku zechce zorganizowa? zawody rajdowe, postaram si? przyjecha? i innych do tego zach?cam. Oczywi?cie po wcze?niejszym odwiedzeniu Ma?ej Rusi.

 

ZK Supra?l 19 - 21.08.2011 r. - wyniki pdf 218.89 KB

Galeria zdj?? autorstwa Zuzanny Siemieniako

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 23 sierpnia 2011