Nowe przepisy FEI - wa?niejsze zmiany
Nowe przepisy FEI - wa?niejsze zmiany Drukuj
logo FEIOd 1 stycznia bie??cego roku obowi?zuj? nowa, siódma ju? edycja przepisów mi?dzynarodowych. Najwa?niejsza zmiana tych przepisów to nowa klasyfikacja zawodów, o czym pisali?my ju? wcze?niej.  Ale jest te? kilka innych istotnych i ciekawych  zmian.

Dla zawodników bior?cych udzia? w zawodach mi?dzynarodowych (CEI) zarówno w Polsce, jak i za granic? istotnym novum s? zasady kwalifikacji do zawodów tego typu dla koni i zawodników.

 I tak konie oraz je?d?cy (kwalifikacje zdobywane niekoniecznie jako para) ?eby wzi?? udzia? w zawodach CEI musz?: uko?czy? 2 rajdy na dystansie 40 - 79 km i 2 rajdy mi?dzy 80 - 90 km w tempie 16 km/h lub mniejszym.  Albo alternatywnie, uko?czy? 3 rajdy na dystansie 80 – 90 km w tempie 16km/h lub mniejszym. Je?d?cy i konie musz? spe?ni? wymagania tej fazy kwalifikacji w ci?gu 24 miesi?cy.Po spe?nieniu tych wymogów mog? startowa? najpierw w konkursach CEI 1*, po uko?czeniu tego typu konkursu mog? wzi?? udzia? w konkursie CEI 2*, a po sko?czeniu zawodów CEI 2* mog? wzi?? udzia? w konkursie CEI 3*.Dla zawodników zdobyte zagranie wa?ne jest do?ywotnio, dla koni natomiast wa?ne jest przez 24 miesi?ce. Obowi?zek ewidencji zdobytych uprawnie? spada na Federacje Narodowe.

Zawodnicy którzy ko?czyli konkursy CEI przed 1 stycznia 2009 wg starego podzia?u gwiazdkowego maj? wa?ne kwalifikacje i mog? startowa? w konkursach do których uzyskali kwalifikacje., czyli je?eli kto? ko?czy? konkurs CEI 1* mo?e startowa? w konkursach CEI 2* itd. To samo dotyczy koni, ale zdobyte kwalifikacje maj? wa?no?? 24 miesi?cy. Je?eli zawodnicy oraz konie nie ko?czyli w swojej dotychczasowej karierze konkursów CEI, mog? od tego sezonu rozpocz?? swoje starty tylko od zawodów CEI 1*.  Jest to wa?ne równie? dla zawodników planuj?cych udzia? w zawodach CEI w Ku?ni Nowowiejskiej oraz Warce, a tak?e Mistrzostwach Polski Juniorów i M?odych Je?d?ców i Mistrzostwach Polski Seniorów, które zostan? rozegrane w ramach konkursów CEI, odpowiednio na 120 km (CEI 2*) oraz 160 km (CEI 3*). Czyli reasumuj?c prawo startu w tych konkursach b?d? mieli je?d?cy oraz konie którzy uko?czyli lub uko?cz? konkurs CEI 1* (prawo startu w konkursie CEI 2*) oraz CEI 2* (prawo startu w konkursie CEI 3*). Dla koni liczy si? wynik z ostatnich 24 miesi?cy. Zawodnicy oraz konie którzy brali udzia? w zawodach krajowych w latach 2007 – 2008 i uko?czyli minimum 3 konkursy do 90 km nie musz? spe?nia? nowych zasad kwalifikacji i mog? startowa? w tym sezonie w konkursach CEI 1*.

Zmienione równie? zasady kwalifikacji na zawody CEI 4* (Mistrzostwa),  które uleg?y znacznym obostrzeniom. W praktyce zaczn? one jednak obowi?zywa? od sezonu 2010, a w roku obecnym obowi?zuj? jeszcze stare zasady z poprzedniej edycji przepisów.

Mniej istotn?, aczkolwiek ciekaw? zamian? w nowych przepisach jest uregulowanie kwestii strojów zawodników, luzaków oraz osób oficjalnych w czasie trwania zawodów mi?dzynarodowych. Zawodnicy bior?cy udzia? w ceremonii otwarcia zawodów, w czasie trwania konkursu Best Condition oraz w czasie ceremonii rozdania nagród zobowi?zani s? do noszenia stroju je?dzieckiego. Zakazane s? d?insy, sanda?y, szorty oraz tenisówki. Równie? luzacy w czasie trwania wy?ej wymienionych momentów zobowi?zani s? do schludnego stroju, bez szortów, d?insów, sanda?ów itp. W czasie trwania konkursów zawodnicy powinni by? ubrani w stosowny ubiór je?dziecki, obowi?zkowa jest koszula lub koszulka polo z ko?nierzykiem. Luzacy równie? powinni by? obrani schludnie,  szorty i sanda?y nie s? dozwolone na terenie bramki weterynaryjnej.

W nowych przepisach wprowadzona zosta?a równie? obowi?zkowa przerwa dla koni w startach: 18 dni dla zawodów do 80 km, oraz 20 dni dla d?u?szych dystansów. Zmiana chyba dosy? ma?o znacz?ca, bo chyba ma?o komu przychodzi?y do g?owy cz?stsze starty. D?u?sza przerwa przewidziana jest dla koni eliminowanych z przyczyn metabolicznych wobec których musia?o by? podj?te leczenie. Takie konie czeka minimum 60 dniowy odpoczynek, a je?eli sta?o si? to dwa razy z rz?du lub dwa razy w ci?gu trzech miesi?cy to odpoczynek ma mie? minimum 90 dni.

Nowe s? równie? regulacje w kwestiach technicznych rozgrywania poszczególnych konkursów. Poszczególne p?tle (odcinki) dystansów maj? mie? maksimum 40, ale te? minimum 20 km. W ka?dych zawodach rajdowych musi by? przynajmniej jeden przerwa musi by? nie krótsza ni? 40 minut. W zawodach 3-gwiazdkowych lub wy?szej rangi, ca?kowity czas odpoczynków po poszczególnych etapach musi odpowiada? stosunkowi przynajmniej 1 minuty na 1 km, czyli np. dla 160 km minimalny ca?kowity czas przystanku wynosi 160 minut.

To g?ówne zmiany w nowych przepisach, ale innych jest równie? sporo. Ze szczegó?ami mo?na si? zapozna? w poni?szych dokumentach.

 

Endurance rules 2009 (przepisy FEI 2009)

- 7 edcyja przepisów FEI obowi?zywuj?ca od 1 stycznia 2009

 

Endurance rules 2009 (Przepisy FEI 2009) - t?umaczenie na j?zyk polski

- 7 edycja przepisów FEI, obowi?zuj?ca od 1 stycznia 2009

 

Transitional Procedure 2008/2009

- przepisy przej?ciowe na sezon 2009 (z 6 edycji przepisów FEI na 7)

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 25 stycznia 2009